ODTתחום ה-ODT , הולך ותופס תאוצה בארץ ככלי עבודה משמעותי לה������������פתחות גופים ארגוניים שונים , החל מצוותי עבודה קטנים ועד לארגוני ענק.
ה-ODT (אאוט דור טריינינג) הוא למעשה כלי עבודה המשלב ����ת תורת המשחקים עם הניתוח האישי והארגוני ומאפשר לא��שי המקצוע נקודת מבט חיצונית רחבה ע��
תהליכים רבים.

הפעילות מתקיימת בשטח ומאפשרת למשתתפים חוויה ר�� חושית מ��צם ה��יתוק מ����ביבה היומיומית והעיסוק במתקנים לא שגרתיים ,
המספקים מעבר להתבוננות ג���� חוויות אי��יו�� וה����������אה. המתקנים מת��לקים למתקני גובה שונים ��מתקני קרקע (עד גובה מ��ר).
ניתן לבצע רמות עיב��ד ����ונות משיקוף ב��������יס�� ������עד ניתוח תהליכים מורכבים.
תחום ה-ODT מתאים ל����ודה עם מבוגרים , נוער וילדים.